นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่นที่ 78

เข้าเรียน ม.ศ.1 ปี2520 และเข้า ม.ศ.4 ปี 2523


 

พันเอกศุภจักร  สวัสดิ์ชุมพล